اقامت همراه با صبحانه بوفه و ناهار و شام منوی بوفه سلف سرویس

قیمت بعد از اعمال تخفیف: ۴۶۰.۰۰۰ تومان