اقامت همراه با صبحانه بوفه در رستوران هتل

قیمت بعد از اعمال تخفیف: ۶۶۰.۰۰۰ تومان